ប្រឹក្សាយោបលមេធាវី

ដំបូងវាយតម្លៃដោយឯមេធាវី។ បន្ទាប់មក,នៅលើការស្នើសុំ,អ្នកនឹងទទួលបានតម្លៃថេរផ្តល់ជូនសម្រាប់ដំណើរការនៃការរបស់អ្នកអាណត្តិ។ អ្នកសម្រេចថាតើអ្នកចង់ប្រគល់ការមេធាវីជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិការ។ ក្រុមហ៊ុនម៉ូឌុលប្រព័ន្ធឌី។ សន្មត់គ្មានការដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់។ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទាំងស្រុងជាមួយនឹងមេធាវីនិងខ្លួនឯងការងារពន្ធប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានឯកទេសនៅក្នុងវាលនៃសហគ្រិនសង្គម(កំណត់ទទួលខុស)។ មេធាវីពិគ្រោះយោបល់នឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយការព្យួរ ។