បំណុលភ្នាក់ងារប្រមូលនៅក្នុង

សូមទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិក។ យើងរីករាយដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការបង្កើនសាច់និងមួយអតិថិជនកាន់ម្រូវការលំ។ ការពេលវេលាដំណើរការរបស់មូលបំណុលបំណងនោះគឺសម្រាប់យើងបញ្ហានៃការពិតណាស់។ យើងស្របច្បាប់យើងភ្លាមនៅក្នុងករណីនៃការរបស់អ្នកខកខានអតិថិជននិងផ្តល់ឱ្យបច្ចុប្បន្នតម្រូវជាមួយនឹងការផុតកំណត់។ នៅពេលដូចគ្នាតាមរយៈបណ្តាញស្វែងរក ការពិនិត្យមើលដើម្បីទទួលបានការដំបូងព័ត៌មានអំពីមនុស្សម្នាក់និងឥណទានចំណាត់ថ្នាក់នៃបំណុល។ ឆ្លងកាត់វិធីសាស្រ្តរបស់បើកចំហទទួលសម្រាប់អ្នកជំនាញរបស់យើងនៃការប្រមូលបំណុភ្នាក់ងារនៅក្នុង,ទាំងពីរសម្រាប់ការចេញ-តុលាការនិងតុលាការប្រមូលនៃការទទួក៏ដូចជាសម្រាប់ការដាននៃការណែនាំមួយ។ ភាគច្រើននៃករណីតាំងទីលំនៅមុនការវិវាទមូលបំណុលនីតិវិធីនិងធានាអ្នកល្អបំផុតមានន័យនៃការត្រឡប់។ នៅទីនេះ,ផងដែរ-ការប្រព្រឹអាជីវកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយរបស់កូនបំណុលគឺតែងតែនៅក្នុងផ្ទៃខាងមុខ,អ្នកមិនចង់បាត់បង់ជាមួយអតិថិជន។ នៃការពិតណាស់,យើងប្រតិបត្តិការជាមួយមូលបំណុល,ការបណ្តឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិស័យឯកជន,ឧទាហរណ៍,នៅក្នុងករណីនៃការទទួលពីអាមេរិកភាគច្រើននៃបំណុលល្បិចមានគេស្គាល់ថាដើម្បីគេចពីតម្រូវការក្នុងការគ្រប់គ្រង,ប៉ុន្តែយើងមានប្រសិទ្ធិភាពន័យថា។ អាចត្រូវបានសំខាន់មួយបរិច្ឆេទសម្រាប់អ្នកព្រោះបើយោងតាម§១៩៥ លអាល្លឺម៉ង់ស៊ីវិលលេខកូដនឹងផុតកំណត់ពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ការផុតកំណត់នៃការ ប្រតិទិនឆ្នាំ ២០១៩ បាន