បៀវត្សនិងបៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន,ក្រៅបញ្ជីបើកការិយាល័យ, នេយ្យ