ដែលអនុវត្ដចេញពីរដ្ឋចុះនៃច្បាប់មនុស្ស។ ប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់