ដើម្បី§៩២៨ នៃការស៊ីវិលលេខកូដវត្ថុនៃទ្រព្យសមរម្យនៃរដ្ឋរតនាគារ ២៤

ម្ចាស់នៃផែនការអាចត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយម្ចាស់ពន្យល់ការលះបង់ដើម្បីដីធ្លីនិងការលះបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីដីធ្លី។ សិទ្ធិសមរម្យនៃការបោះបង់ចោលដីធ្លីដើម្បីជ្ញាធរពន្ធនៃប្រទេសនេះដែលក្នុងនោះទ្រព្យគឺស្ថិត។ រតនាគារទិញទ្រព្យដោយការពិតដែលថាគាត់ជាម្ចាស់នៅក្នុងបញ្ជីដីធ្លី។