គំរូបណ្តឹងបណ្តឹងនៅក្នុងករណីព្រហ្ម។ បណ្តឹងប្រឆាំងនឹងតុលាការសម្រេចចិត្ត