ក្រុងពិសេសមូលធន

ជាដំបូងរាជមូលនិធិពិសេសសំដៅដល់នៅអាល្លឺម៉ង់មួយស្របច្បាប់ពឹងផ្អែកផ្នែកមួយនៃក្រុងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលក្ខន្តិកៈឬនៅក្រោមលក្ខន្តិកៈនិងដើម្បីបន្ថយនៃបុគ្គលភារកិច្ចនៃក្រុងត្រូវបានកំណត់។ ពិសេស-ជាមួយនឹងការលើកលែងនៃការប្រកបរត្រូវប្រធានបទទៅនឹងច្បាប់លើគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ច។ ពួកគេមានដោយឡែកររត់ពីថវិការបយ័តក្រុងនិងដើម្បីបញ្ជាក់។ ផងដែរសម្រាប់ការក្រុងគ្រោងគោលការណ៍ពិសេសនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការថវិកាច្បាស់លាស់អនុវត្ត។