ការស៊ើបអង្កេតដំបូងនៃការបណ្តុះ-ការបណ្តុះ ណ្តុះបណ្តាឧទ្យានបោះពុម្ព